ADN – G - Exerters

    You are currently here!
  • Home
  • ADN – G

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW ADN-G:
3-4 ORAZ 19-20 PAŹDZIERNIKA

ZAPISY:
Tel: +48 880 404 145
E-mail: biuro@exeLNG.pl

ADN -G

Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów.

exeLNG jest pierwszym w Polsce Ośrodkiem Szkoleniowym prowadzącym kursy ADN-G (Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów)

Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN dostępny jest na stronie Transportowego Dozoru Technicznego pod poniższym odnośnikiem

Zakres kursu ADN - G

– prawa gazowe, np. Boyle’a, Gay-Lussaca i podstawowe;

– ciśnienia cząstkowe i mieszaniny, np. definicje i proste obliczenia, wzrost ciśnienia oraz odgazowanie zbiorników ładunkowych;

– liczba Avogadro i obliczanie masy idealnego gazu oraz zastosowanie formuły masy;

– gęstość masowa, gęstość względna i objętość cieczy, np. gęstość i objętość w stosunku do wzrostu temperatury oraz maksymalnego stopnia napełnienia;

– ciśnienie i temperatura krytyczna;

– polimeryzacja, np. problemy teoretyczne i praktyczne, warunki przewozu;

– parowanie, skraplanie, np. definicja, stosunek objętości cieczy do objętości pary;

– mieszanki, np. ciśnienie pary, mieszaniny i charakterystyki zagrożeń;

– związki i wzory chemiczne;

– mycie zbiorników ładunkowych, np. mycie w przypadku zmiany ładunku, dodanie powietrza do ładunku, metoda mycia (odgazowania) przed wejściem do zbiorników ładunkowych;

– pobieranie próbek;

– zagrożenie wybuchem;

– zagrożenia zdrowotne;

– pomiary stężenia gazu, np. jakiego przyrządu używać i jak;

– monitorowanie zamkniętych przestrzeni i wchodzenie do nich;

– świadectwo odgazowania i pracy dozwolonej;

– stopień napełnienia i przepełnienia;

– urządzenia bezpieczeństwa;

– pompy i sprężarki;

– obrażenia fizyczne, np. materiały na skórze, wdychanie gazu, pomoc;

– nieprawidłowości dotyczące ładunku, np. przeciek w połączeniu, przepełnienie, polimeryzacja oraz zagrożenia w pobliżu statku.

Dokumenty niezbędne do egzaminu

1. Wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej (§ 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej)
2. Świadectwo eksperta powinno być wydane osobom, które po przeszkoleniu zdały egzamin dotyczący przewozu gazów i wykazały się świadectwem pracy nie mniej niż 1 rok na pokładzie statku typu G w okresie 2 lat przed lub 2 lat po egzaminie (Tom I, pkt. 8.2.1.5 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)
 
3. Ważne świadectwo ADN „zbiornikowce” lub łączone „do ładunków suchych/zbiornikowce” (Tom I pkt. 8.2.2.3.3 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)
 
3. Ukończone 18 lat
 
4. Do egzaminu należy podejść nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu ADN-G (Art. 32 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)
 
5. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu złożony do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przy którym działa centralna komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.2)

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko