Bunkrowanie LNG (bunkierka-statek) Szkolenie Bezpieczeństwa i Procedur Operacyjnych

Bunkrowanie LNG, czyli operacja polegająca na tankowaniu skroplonym gazem ziemnym zbiorników paliwowych statku, to złożony proces wymagający precyzyjnej wiedzy, umiejętności i przestrzegania rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. To szkolenie dedykowane jest personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczne przeprowadzenie operacji bunkrowania z wykorzystaniem specjalistycznego statku bunkrującego. Poniżej przedstawiamy zakres szkolenia, który obejmuje zarówno teoretyczne aspekty związane z właściwościami skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak i praktyczne procedury operacyjne oraz kwestie bezpieczeństwa.

Zakres szkolenia:

1.Wprowadzenie do bunkrowania LNG:
*Znaczenie bunkrowania LNG w transporcie morskim i energetyce.
* Kluczowe terminy i definicje związane z operacjami bunkrowania.

2. Właściwości fizyczno-chemiczne LNG:
* Pozyskanie wiedzy na temat właściwości fizyczno-chemicznych LNG i ich wpływu na zachowanie skroplonego gazu ziemnego podczas różnych etapów operacji bunkrowania.

Bunkierka

3. Procedury bezpieczeństwa:
* Zapoznanie z rygorystycznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas bunkrowania LNG.
* Zrozumienie roli personelu w utrzymaniu bezpieczeństwa podczas całego procesu bunkrowania.

4. Czynniki ryzyka podczas bunkrowania LNG:
* Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z operacjami bunkrowania LNG oraz sposoby ich minimalizacji.

5. Pomoc medyczna i pierwsza pomoc:
*Zrozumienie zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym.
*Zapoznanie z odpowiednimi procedurami w przypadku awarii medycznych.

6. Procedury awaryjne:
*Szczegółowa analiza procedur awaryjnych i kryzysowych w kontekście bunkrowania LNG.
*Praktyczne ćwiczenia dotyczące postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

7. Manifoldy przeładunkowe i złącza awaryjne:
*Poznanie różnych rodzajów połączeń na manifoldzie przeładunkowym.
*Zrozumienie zasad działania i rodzajów złącz awaryjnego rozłączania.

8.Zabezpieczenie ludzi i sprzętu:
*Szkolenie w zakresie zabezpieczania personelu oraz sprzętu podczas operacji bunkrowania, w tym stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.

9.Wymagana dokumentacja:
*Zapoznanie z wymaganą dokumentacją, raportami i protokołami związanymi z bunkrowaniem LNG.

10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe:
*Zrozumienie środków i procedur zabezpieczania przed pożarami i ich gaszeniem w kontekście bunkrowania LNG.

11.Nowe rozwiązania technologiczne:
*Przedstawienie najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych podczas bunkrowania LNG i ich znaczenia dla efektywności i bezpieczeństwa operacji.


Szkolenie bunkrowania LNG to niezbędny element przygotowania personelu do odpowiedzialnych zadań związanych z przesyłem, składowaniem i transportem skroplonego gazu ziemnego. Zapewnia ono zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności operacji bunkrowania. Dbałość o przestrzeganie rygorystycznych standardów i procedur jest kluczowa, aby zapewnić sukces i uniknąć niebezpiecznych sytuacji.


Statek bunkierka


Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane