UNO klasa 8 - Exerters

    You are currently here!
  • Home
  • UNO klasa 8

UNO klasa 8

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń (pot. nalewaki) do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi klasy 8.

Wymagania

- ukończone 18 lat
- wykształcenie min. zawodowe

Dokumenty

- dowód osobisty

Przebieg szkolenia

- część teoretyczna
- część praktyczna
- egzamin państwowy przed komisją kwalifikacyjną TDT

Ważność zaświadczeń

- uprawnienia TDT wydane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważne są przez dziesięć lat

Egzamin

- termin egzaminu ustalany jest z Oddziałem Terenowym TDT
- Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego dokumentacji osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
- Na komplet dokumentów składają się: wniosek o przystąpienie do egzaminu i potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Formalności

- wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego REALIZOWANE SĄ PRZEZ NAS w imieniu osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń

Podstawa prawna

Podstawą prawną uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego jest Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U.2015.34 t.j. z dn. 2015.01.09), które określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych ograniczonych z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji technologicznej lub przesyłowej, a z drugiej elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem transportowym czyli w skrócie „urządzeń NO”.

Treść § 5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i politykli społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dn.2003.05.21), określa kwalifikacje osób mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska. Wedle przywołanego Rozporządzenia eksploatacją urządzeń technicznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska eksploatacji, do których zalicza się wykonywanie prac w zakresie obsługi urzadzeń napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r.(Dz.U.2018.1351 t.j. z dnia 2018.07.13) jasno określa kompetencje organów jednostek dozoru technicznego wyróżniając między innymi sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących urządzenia techniczne. 
 

Nieprzestrzeganie przepisów o dozorze technicznym przez eksploatującego urządzenie techniczne może skutkować wstrzymaniem eksploatacji tego urządzenia na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. Dalsza eksploatacja urządzenia, którego eksploatacja została wstrzymana przez jednostkę dozoru technicznego zagrożona jest sankcją karną z artykułu 63, który mówi „Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko